• Type:
 • Categorie:

Algemene voorwaarden en privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYBELEID PSYFLIX B.V.

Psyflix biedt een dienst in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot masterclasses, webinars en andere vormen van nascholing (‘Psyflix-content’) die voornamelijk via internet worden gestreamd naar bepaalde tv’s, computers en andere apparaten met een internetverbinding. Daarnaast biedt Psyflix online live cursussen aan waarvoor beperkt plek is. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Psyflix B.V. met betrekking tot producten en diensten van www.psyflix.net.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Psyflix: gevestigd te (1092 BH) Amsterdam in de Tweede Oosterparkstraat 185-B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81321678, dat onder de handelsnaam Psyflix aanbiedt.

Dienst: Wanneer we in deze voorwaarden spreken over ‘de Psyflix-dienst’, ‘onze dienst’ of ‘de dienst’, bedoelen we de dienst die door Psyflix wordt geleverd voor het ontdekken en kijken van Psyflix-content, met inbegrip van alle opties en functies, behalen van accreditatiepunten, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die is verbonden aan onze dienst.

Live Cursus: Wanneer we in deze voorwaarden spreken over de Live Cursus, bedoelen we alle live webinars/ series / cursussen die we aanbieden.

Lidmaatschap: een abonnementsvorm die toegang geeft tot het gebruik maken van de on demand nascholingsdiensten van Psyflix. 

Lid: de natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om gebruik te maken van de diensten van Psyflix.  

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Psyflix een Overeenkomst sluit.

Organisatie: rechtspersoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Psyflix een Overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Psyflix en Klant met betrekking tot een product of dienst in welke vorm en gesloten op welke wijze dan ook.

Betaalmiddel: een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van Psyflix

Naam gebruiker: Psyflix

Vestigingsadres: Tweede Oosterparkstraat 185-B, 1092 BH Amsterdam
Telefoonnummer: 06-43548616
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@psyflix.net
Website: www.psyflix.net
KvK-nummer: 81321678
BTW-nummer: NL862047407B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Psyflix en alle Overeenkomsten tussen Psyflix en Klant. De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg-overeenkomsten, aanvullende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten met Klant. De Voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de website van Psyflix en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.
 2. Door Klant of Lid gehanteerde voorwaarden worden door Psyflix uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Psyflix die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Psyflix is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Psyflix zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de Klant door online alle stappen van registratie tot Lidmaatschap en/of registratie Live Cursus te doorlopen. Psyflix heeft te allen tijde het recht om een inschrijving te weigeren. Na Registratie en het doorgeven van een geldig Betaalmiddel is er een Lidmaatschap en/of registratie Live Cursus tot stand gekomen waarmee Lid/Klant toegang heeft gekregen tot de Psyflix-content en/of Live Cursus. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Hiermee wordt Psyflix toestemming gegeven om lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via het doorgegeven Betaalmiddel, tenzij het lidmaatschap wordt opgezegd vóór de factureringsdatum (zie ‘Opzeggen’ hieronder).
 2. Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
 3. Een Psyflix-lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Wanneer men gebruik wilt maken van de Psyflix-dienst, moet men beschikken over internettoegang en een Psyflix-compatibel apparaat.
 4. We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale aanbiedingen of abonnementen die door derden worden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en diensten. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan de Klant worden verstrekt wanneer de Klant zich registreert of zullen in andere aan Klantgerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over je Psyflix-lidmaatschap kun je vinden op onze website door in te loggen op je account.
 5. Een Psyflix-abonnement wordt afgesloten voor een periode van één (1) kalenderjaar en wordt daarna jaarlijks stilzwijgend met één (1) kalenderjaar verlengd.
 6. De duur van de Overeenkomst van Live Cursussen hangt samen met de geboden cursusdata. Het webinar nog een jaar lang na de opname van de les worden bekeken. Disclaimer: dit is uitsluitend mogelijk indien de opname van de cursusdag in goede orde is opgenomen.
 7. De Overeenkomst kan binnen een termijn van 14 dagen na ontvangstbevestiging van het lidmaatschap worden tenietgedaan indien Klant schriftelijk / per mail bezwaar heeft aangetekend bij Psyflix.
 8. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW zijn van toepassing uitgesloten.

Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling

 1. Betaling van het lidmaatschap en/of Live Cursussen vindt plaats op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle door Psyflix gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Psyflix kan de prijzen wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie.  Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld en hebben geen invloed op reeds aangekochte abonnementen.
 3. Betaling door Klant dient te geschieden op de door Psyflix aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Psyflix toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Overschrijding van een betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Psyflix is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief advocaatkosten) die Psyflix maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente.
 5. Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Psyflix, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Psyflix.
 6. Psyflix is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het verschaffen van toegang aan een Lid/Klant tot toegang van Psyflix-diensten, jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Psyflix, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Psyflix is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

Artikel 6 – De dienst en/of Live Cursussen

 1. De Psyflix-dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Tijdens je Psyflix-lidmaatschap verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het aanbod van Psyflix te bekijken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen of vertoningen aan derden.
 2. De content van Psyflix wordt regelmatig aangevuld en de gebruiksvriendelijkheid van onze dienst wordt voortdurend geoptimaliseerd.
 3. De beeldkwaliteit van de Psyflix-content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. De beschikbaarheid van HD, Ultra HD en HDR is afhankelijk van je internetdienst en de mogelijkheden van het door jou gebruikte apparaat. Sommige content is niet beschikbaar in elke beeldkwaliteit, zoals HD, Ultra HD en HDR, en niet alle abonnementen bieden de mogelijkheid om content in elke beeldkwaliteit te zien. Op basis van de standaard afspeelinstellingen wordt content via mobiele netwerken niet in HD-, Ultra HD- en HDR-kwaliteit afgespeeld.
 4. Live Cursussen worden online aangeboden. Live Cursussen zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring.

Artikel 7 – Gebruik van Psyflix-diensten en/of Live Cursussen

 1. Voor het gebruik maken van de diensten van Psyflix is het gebruik van een account op www.psyflix.net vereist. Dit geldt zowel voor een abonnement als voor Live Cursussen. Lid is verplicht zijn eigen naam op te geven bij het aanmaken van het account. Het is Lid niet toegestaan om zijn account door derden te laten gebruiken of voor derden beschikbaar te maken. Lid zal het wachtwoord van zijn account geheim houden. Indien Lid de indruk heeft dat iemand anders van zijn account gebruik maakt, zal hij dat onmiddellijk melden aan Psyflix.
 2. Lid zal zelf zorgdragen voor apparatuur, programmatuur, een goed werkende internetverbinding en adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen om gebruik te kunnen maken van die content die wordt aangeboden via www.psyflix.net. Lid zal voorts zorgdragen voor het gebruik van de vereiste instellingen. De website van Psyflix vermeldt de instellingen die nodig zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken.
 3. Psyflix garandeert niet dat deze programmatuur foutvrij is, zonder onderbreking zal werken of dat gebreken in programmatuur onmiddellijk gecorrigeerd zullen worden. Psyflix zal zich inspannen om content zonder onderbrekingen te geven, maar kan niet garanderen dat er geen technische storingen zullen optreden.
 4. Psyflix kan in geen geval worden aangesproken op een gebrekkige verbinding en andere ongemakken bij het gebruik maken van de Psyflix-diensten indien Lid niet voldoet aan het in dit artikel over gebruik van diensten van Psyflix bepaalde en/ of technische aanwijzingen van medewerkers van Psyflix niet volgt.

Artikel 8 – Garantie en Annulering Live Cursussen

 1. Psyflix garandeert dat Lid en/of Klant de door hem/haar betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. Psyflix waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Live Cursussen en streeft ernaar deze kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend te optimaliseren. Deze kwaliteit wordt getoetst aan de hand van vergelijkbare cursussen.
 2. Na afloop van Live Cursussen worden evaluatieformulieren verstuurd aan alle deelnemers.
 3. Vragen van administratieve aard worden binnen 5 werkdagen beantwoord.
 4. Vragen over de inhoud van de trainingen worden doorgaans binnen 5 werkdagen beantwoord.
 5. Bij uitval door ziekte en/of technische storingen kunnen Live Cursussen ( of een gedeelte van Live Cursussen) niet doorgaan. In dat geval worden de kosten voor de Live Cursussen, of een gedeelte van de Live Curussen gerestitueerd. Indien Live Cursussen worden geannuleerd door Overmacht, zie artikel 11. Overmacht.

Artikel 9 – Klachten

 1. Klachten over de dienstverlening van Psyflix kunnen schriftelijk worden ingediend via het contactformulier op www.psyflix.net.
 2. Psyflix zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht contact opnemen met Klant om de klacht te bespreken, dan wel zorgdragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie.
 3. De klacht wordt eerst voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Psyflix, waarbij ernaar gestreeft wordt naar een passende en gezamenlijke oplossing te komen.
 4. Indien de geboden oplossing van de klachtenfunctionaris van Psyflix niet naar wens is, wordt de klacht vervolgens voorgelegd aan de klachtencommissie van Psyflix. Deze klachtencommissie bestaat uit een derde partij.
 5. Indien de geboden oplossing van de klachtencommissie van Psyflix niet naar wens is, wordt de klacht voorgelegd aan ofwel de accrediterende instelling ofwel voorgelegd aan de rechter.
 6. De volledige klachtenregeling staat beschreven op https://psyflix.net/klachtenregeling/
 7. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

Artikel 10 – Privacy

 1. Psyflix verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Op de verwerking van persoonsgegevens door Psyflix in het kader van haar dienstverlening is deze paragraaf van toepassing.
 2. Psyflix zal ontvangen informatie van Klanten, Leden en Organisaties zorgvuldig behandelen. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door klant, lid of organisatie als zodanig is aangeduid. 
 3. Psyflix is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van Klanten, Leden en Organisaties bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. 
 4. Partners van Psyflix zijn verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van Klanten, Leden en Organisaties bij de uitoefening van benodigde werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. 
 5. Psyflix is bevoegd gegevens vast te leggen van Klant, Lid of Organisatie voor de uitvoering van de ‘Overeenkomst’ en/of om haar van informatie te voorzien over (de producten van) Psyflix’ en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties ten behoeve van accreditatie. Psyflix respecteert de privacy van Klant, Lid en Organisatie en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Mocht ‘Wederpartij’ geen prijs stellen op de in dit artikel genoemde informatieverschaffing, dan kan dit worden doorgegeven aan Psyflix.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In aansluiting op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan Psyflix worden toegerekend in geval van een van de wil van Psyflix onafhankelijke omstandigheid, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil van Psyflix, zoals niet-levering of te late levering van zaken en diensten van door Psyflix ingeschakelde derden.
 2. In een dergelijk geval worden de verplichtingen van Psyflix opgeschort. Eerst na het verstrijken van een termijn van zes maanden hebben Psyflix en Klant de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en ontbinding leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding, ook niet als Psyflix daardoor enig voordeel geniet

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de webinars, masterclasses en nascholing de uiterste zorg wordt nagestreefd, kan Psyflix niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van het materiaal.
 2. Psyflix is niet aansprakelijk voor gevolgschade van Klant of Lid, waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, imagoschade en aanspraken van derden.
 3. De aansprakelijkheid van Psyflix is beperkt tot directe schade van Klant of Lid en tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Psyflix wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Psyflix komt. De vordering tot betaling van schadevergoeding van Klant is eerst opeisbaar nadat de verzekeraar van Psyflix heeft uitgekeerd. 
 4. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in het vorige lid genoemde verzekering, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Psyflix beperkt tot het totaal van de aan Klant in de afgelopen 3 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 1.000.
 5. De beperking van aansprakelijkheid van Psyflix geldt niet indien aan de zijde van Psyflix sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, modellenrechten, databankrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, en overige rechten op en in verband met programmatuur en diensten van Psyflix, webinars, nascholing, het gehanteerde materiaal en daarmee verband houdende know how, berusten bij Psyflix en haar licentieverleners.
 2. Psyflix verleent Lid een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op gebruik van zijn account op www.psyflix.net en de daarbij beschikbaar gestelde faciliteiten voor het gebruik maken van de diensten van Psyflix.
 3. Psyflix of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen. Klant en Lid mogen deze beveiliging niet verwijderen, ontwijken of omzeilen. Psyflix en haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het type apparaten waarop gebruik gemaakt kan worden van de diensten.
 4. Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke codes te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.
 5. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14 – Beëindiging Overeenkomst ie Lidmaatschap

Opzegging

 1. Psyflix hanteert een opzegtermijn van twee weken (voor de start van de eerste cursusdatum en/of voor het einde van de factureringsperiode van je lidmaatschap). Na het beëindigen van je lidmaatschap, behoud je toegang tot de Psyflix-dienst tot het einde van je factureringsperiode.
 2. Bij opzegging binnen de opzegtermijn van twee weken vóór de start van de eerste cursusdatum, maar ná betaling hanteert Psyflix een terugbetalingsregeling waarbij Klant het bedrag binnen 14 dagen teruggestort krijgt.
 3. Betalingen worden na gebruikmaken van de Live Cursussen en/of dienst niet gerestitueerd. We bieden geen terugbetaling of tegoed voor het benutten van een gedeeltelijke Live Cursus en/of lidmaatschapsperiode of voor Psyflix-content die niet is gekeken. Opzegging geschiedt schriftelijk door een mailtje te sturen naar de Psyflix Klantenservice via www.psyflix.net of naar info@psyflix.net.
 4. Psyflix kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.
  Het in het vorige lid bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet
 5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zijn alle verplichtingen van Klant aan Psyflix onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 6. Psyflix is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Artikel 16 – Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.
 2. Psyflix is bevoegd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Klant gesloten Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen, dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Psyflix uit haar verplichtingen jegens Klant zal zijn ontslagen. Klant is verplicht op eerste verzoek van Psyflix alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.
 3. Rechten van Klant uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Psyflix. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
Naar boven